കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം | UPSC Recruitment 2023

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാം | UPSC Recruitment 2023

UPSC Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Union Public Service Commission (UPSC)  ഇപ്പോള്‍ Air Worthiness Officer, Air Safety Officer, Livestock Officer, Junior Scientific Officer, Public Prosecutor, Junior Translation Officer, Assistant Engineer, Assistant Survey Officer, Principal Officer & Senior Lecturer  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്…

Maire Tecnimont Jobs UAE-Qatar-KSA-Italy-USA-UK 2023

Maire Tecnimont Jobs UAE-Qatar-KSA-Italy-USA-UK 2023

Let’s explore here the latest Maire Tecnimont Jobs. Here we are sharing with you the latest Maire Tecnimont Careers. Apply Maire Tecnimont Careers from the below list which we have updated on our website. This is Maire Tecnimont Group. An industry leader in Engineering & Construction, Technology & Licensing, and Energy Business Development and Ventures. Listed…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിര ജോലി | SSC MTS Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിര ജോലി | SSC MTS Recruitment 2023

SSC MTS Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തില്‍  വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Staff Selection Commission (SSC)  ഇപ്പോള്‍ Multi Tasking Staff (MTS) & Havaldar  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Multi Tasking Staff (MTS) & Havaldar പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 1558 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ലാബ് ഹെല്‍പ്പര്‍ ആവാം | ICSIL Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ലാബ് ഹെല്‍പ്പര്‍ ആവാം | ICSIL Recruitment 2023

ICSIL Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ICSIL ല്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Intelligent Communication Systems India Ltd. (ICSIL)  ഇപ്പോള്‍ Lab Helpers  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Lab Helpers പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 8 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു  കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍…

ഫോറെസ്റ്റ് വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, പ്യൂണ്‍ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | IFB Recruitment 2023

ഫോറെസ്റ്റ് വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, പ്യൂണ്‍ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം | IFB Recruitment 2023

IFB Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ICFRE യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ICFRE- Institute of Forest Biodiversity  ഇപ്പോള്‍ Lower Division Clerk, Multi Tasking Staff  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം  പത്താം ക്ലാസ്സ്‌, പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് Lower Division Clerk, Multi Tasking Staff പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 6 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു…

NPCC Jobs Abu Dhabi – UAE | National Petroleum Construction Company Jobs | 100 Jobs

NPCC Jobs Abu Dhabi – UAE | National Petroleum Construction Company Jobs | 100 Jobs

NPCC Jobs 2023. Here we are sharing with you the latest NPCC Careers in Abu Dhabi, UAE. Leading EPC company NPCC recruiting now for multiple job positions in Abu Dhabi, UAE, Kuwait, Saudi Arabia & India. National Petroleum Construction Company Established in 1973, NPCC is a leading EPC company working in the energy sector. From our…

Worley Careers UAE-Qatar-Kuwait-Oman-USA-UK-Canada-KSA 2023

Worley Careers UAE-Qatar-Kuwait-Oman-USA-UK-Canada-KSA 2023

Let’s explore here the latest Worley Careers. We have listed the latest Worley job vacancies for you. Worley offers global opportunities in UAE, USA, UK, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, Canada, Malaysia, India, and Singapore and a chance to be a part of some of the world’s leading engineering projects. Worley is a leading global provider…

കേരളത്തില്‍ ലൈഫ് മിഷനില്‍ ജോലി അവസരം | Kerala LIFE Mission Recruitment 2023

കേരളത്തില്‍ ലൈഫ് മിഷനില്‍ ജോലി അവസരം | Kerala LIFE Mission Recruitment 2023

Kerala LIFE Mission Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ലൈഫ് മിഷനില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. LIFE Mission, Kerala  ഇപ്പോള്‍ Enterprise Development Executive  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ B.Tech യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Enterprise Development Executive പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 6 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ…